ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग


विज पुरवठा मिळण्याबाबत नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज / Application Form For No Objection Certificate for Electricity Supply

अर्जदाराचा पत्ता / Address of Applicant


---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---

अर्जदाराचा तपशील / Details of Applicant


---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
 
---pendingNotExist---
---pendingEnd--- ---pendingExist---
---pendingEnd---

वीज पुरवठयासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे / Parameters required for NOC for Electric Supply


---pendingNotExist--- ---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---
---pendingNotExist---
---pendingEnd--- ---pendingExist--- ---pendingEnd---